Registrace Nejste přihlášen Košík V košíku máte 0 položku
Výsledná cena Vašeho nákupu je 0 ,- Kč

Vyrobeno v ČeskuV našem eshopu můžete vybírat z téměř 110 druhů dortových forem, 400 druhů vykrajovátek, velkého množství vyklápěcích formiček a různých doplňků.

Všeobecné obchodní podmínky od 1.1.2023


Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu dortformy.cz Provozovatelem internetového obchodu je
Jakub Felcman, Domašínská 232, 518 01, Dobruška, IČO 71803874, DIČ CZ8207093378, (dále jen Prodávající).
Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.dortformy.cz, příp. prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je zároveň okamžikem uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Prodávající je ve všech případech oprávněn požádat zákazníka o autorizaci objednávky vhodným způsobem, zpravidla telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li zákazník objednávku autorizovat, je považována za neplatnou. Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů. 

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od potvrzení objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty . Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti odebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný produkt nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem faktury a uvedením výrobního čísla požadovaného zboží, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: Jakub Felcman, Domašínská 232, 518 01, Dobruška
2. Reklamaci můžete také vyřídit na telefonním čísle: 605 178 466, nebo na e-mailové adrese: felcman@dortformy.cz. Při každém kontaktu uvádějte své členské číslo nebo číslo objednávky.
3. Reklamaci můžete také vyřídit osobně na adrese Jakub Felcman, Domašínská 232, 518 01, Dobruška
4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Dle zákona  má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dní bez udání důvodu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání , které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží do 14 dnů od doručení, a to poštovní poukázkou, nebo bankovním převodem, na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno (dle dohody). V případě vrácení poškozeného zboží budou od vrácené částky odečteny náklady na vrácení zboží do původního stavu.
Náklady na dodání zboží je prodávající povinen spotřebiteli vrátit, vyjma nejlevnějšího způsobu dodání.

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném Jakubem Felcmanem, Domašínská 232, 518 01, Dobruška jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám - výjimku tvoří přepravce, kterému jsou údaje kupujícího předávány v minimálním rozsahu a to tak, aby mohlo být zboží doručeno.. Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.dortformy.cz Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.


IX.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 796/44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“Doporučení pro údržbu plechových formiček:
- Před prvním použitím opláchnout v horké vodě a důkladně osušit.(nepoužívat jar a podobné přípravky).
- Nemýt v myčce.
- Po použití opláchnout v horké vodě a důkladně osušit (nepoužívat jar a podobné přípravky).
- Některé formičky mají ostré hrany, pokud je budou používat děti, doporučujeme Vám děti s tímto seznámit a používat je pouze pod dohledem dospělé osoby