Registrace Nejste přihlášen Košík V košíku máte 0 položku
Výsledná cena Vašeho nákupu je 0 ,- Kč

Vyrobeno v ČeskuV našem eshopu můžete vybírat z téměř 110 druhů dortových forem, 400 druhů vykrajovátek, velkého množství vyklápěcích formiček a různých doplňků.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.     Firma JAKUB FELCMAN, se sídlem  Domašínská 232, Dobruška 51801,, IČO: 71803874 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Dobrušce pod Č.j: MUD 2027/2006 ZIV/JJ-R Ev. Č.: 360701-774016 (dále jen „Jakub Felcman“), provozuje e-shop na webových stránkách „www.dortformy.cz“.  Jakub Felcman, jako správce osobních údajů, vynakládá veškeré úsilí, aby chránil soukromí všech návštěvníků webových stránek a garantuje důvěrné zacházení se všemi osobními údaji registrovaných uživatelů i neregistrovaných zákazníků, které zpracovává.

1.2.     Zpracování všech získaných osobních údajů registrovaných uživatelů i neregistrovaných zákazníků (dále jen „subjekty údajů“) probíhá  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění účinném od 25. 5. 2018.

1.3.     Firma Jakub Felcman zpracovává osobní údaje, pouze je-li to nutné ke splnění účelů, ke kterým byly osobní údaje poskytnuty. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím subjektů údajů a s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován. K veškerým svým osobním údajům zpracovávaným firmou Jakub Felcman, mají subjekty údajů přístup. Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou subjektům údajů zodpovězeny telefonicky na tel. č. 605178466 nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailové adrese jakubfelcman@seznam.cz

1.4.     Firma Jakub Felcman zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek uskutečněných prostřednictvím webových stránek a osobní údaje důležité pro komunikaci se zákazníky. Z tohoto důvodu vyžaduje Firma Jakub Felcman následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště, doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Tyto osobní údaje jsou tedy zpracovávány pro následující účel:

1.4.1.  Realizace objednávek uskutečněných prostřednictvím webových stránek

Realizací objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi subjektem údajů a Firmou Jakub Felcman. Výše uvedené osobní údaje jsou firmě Jakub Felcman poskytnuty za účelem plnění závazků vyplývajících mu z kupní smlouvy.  Doba, po kterou budou výše uvedené osobní údaje zpracovávány, je shodná s dobou nezbytnou pro plnění závazků vyplývajících firmě Jakub Felcman z kupní smlouvy.

1.5.     Firma Jakub Felcman dále zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné pro zasílání marketingových sdělení subjektům údajů. Z tohoto důvodu firma Jakub Felcman zpracovává na základě uděleného souhlasu následující osobní údaj: e-mailovou adresu. Tento osobní údaj je v případě uděleného souhlasu zpracováván pro následující účel:

1.5.1.  Zasílání marketingových sdělení prostřednictvím newsletterů

V případě, že subjekt údajů udělí souhlas se zpracováním osobního údaje - e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení, bude mu firma Jakub Felcman na tuto e-mailovou adresu zasílat informace o svých produktech prostřednictvím newsletterů. Tento souhlas poskytuje subjekt údajů na webových stránkách prostřednictvím kliknutí na okénko „Chci newsletter“. Tyto newslettery obsahují aktuální nabídku zboží. Pokud se subjekt údajů rozhodne, že newslettery nechce dále dostávat, má možnost odvolat svůj souhlas prostřednictvím své e-mailové adresy kliknutím na odkaz v e-mailu. Tento souhlas může subjekt údajů odvolat také telefonicky či e-mailem. Doba, po kterou budou osobní údaje na základě takto uděleného souhlasu zpracovávány, je shodná s dobou provozování podnikatelské činnosti firmy Jakub Felcman, případně do odvolání souhlasu subjektem údajů.

1.6.     Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech plynoucích mu ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1.7.     Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány smluvním partnerům firmy Jakub Felcman a to především z důvodu dokončení objednávky a uskuteční přepravy nakoupeného zboží. Takto mohou být osobní údaje předány zejména České poště nebo přepravní společnosti DPD .

1.8.     Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.9.     Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat firmu Jakub Felcman v případě jejich změny.

1.10.  Pokud by se subjekt údajů domníval, že firma Jakub Felcman případně zpracovatel uvedený v odst. 1.7. zpracovává nepřesné osobní údaje, může:

1.10.1.               požádat firmu Jakub Felcman o vysvětlení,

1.10.2.               požadovat, aby firma Jakub Felcman omezil zpracování nepřesných osobních údajů na nezbytnou dobu,

1.10.3.               požadovat, aby firma Jakub Felcman nepřesné osobní údaje opravil.

 

1.11.  Subjekt údajů má právo žádat, aby firma Jakub Felcman vymazal zpracovávané osobní údaje pokud:

 

1.11.1.               osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány,

1.11.2.               odvolal souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro    zpracování,

1.11.3.               vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné    převažující      oprávněné důvody pro zpracování,

1.11.4.               osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

1.12.  Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu firma Jakub Felcman  povinna tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující administrativní náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.13.  Subjekt údajů souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky firmy Jakub Felcman z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač subjektu údajů, může subjekt údajů souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

1.14.  V případě pochybností o dodržování povinností správce se může subjekt údajů obrátit na firmu Jakub Felcman na telefonním čísle 605178466 nebo e-mailové adrese jakubfelcman@seznam.cz a případně s podnětem také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Firma Jakub Felcman.

K. Michla 1030

Dobruška 51801

tel.: 605178466

e-mail: jakubfelcman@seznam.cz